www.facebook.com
איזור אישי

הודעות חשובות

תשלום מלגה לחונכים

2 פברואר, 2020 שלום
מלגות פר"ח מועד א' הועברו היום לחשבונות החונכים.
שולם לכל מוסדות ות"ת, מכללות להכשרות מורים אקדמיות ומוסדות מה"ט.
את ההפקדה ניתן לראות בחשבון הבנק ב3.2.20 או 4.2.20
לצערנו, לא שולם לחונכות ממוסדות להכשרות עו"ה חרדיים –
הממומנות ע"י משרד החינוך, שטרם התבצעה התקשרות מולו, בהעדר ממשלה ותקציב ברור.


פר