www.facebook.com
איזור אישי

תוספת מלגה למשרתי מילואים

אנו שמחים לבשר כי החל משנת הפעילות תשע"ז חונכים משרתי מילואים זכאים למענק מילואים של 2,600 ש"ח למלגת פרח!

מענק בגובה 2,600 ש"ח למלגת פרח תוענק לחונכים אשר ביצעו 10 ימי שירות מילואים פעיל ומעלה במהלך התקופה שבין ה-15.07 ועד ה-14.07 בשנה העוקבת. 

 *פורטל מילואים - הטבת מלגת פר"ח

 

החונכים שפעלו בתשע"ו יקבלו תוספת של 1,000 ש"ח למלגה כבר במהלך חודש אוגוסט - ישירות לחשבון הבנק! 

 

מי זכאי למענק מילאוים?

למענק בגין מילואים זכאים חונכים בפרח, אשר שירתו במהלך השנה 10 ימי מילואים פעילים ומעלה. חישוב ימי המילואים ה"שנתי" נעשה עבור התקופה שבין התאריכים 15/7 לשנה הנוכחית ועד ה- 14/7 לשנה העוקבת.

מה עליי לעשות כדי לקבל את המענק?

רשימת הזכאים למענק מועברת מדי שנה לפרח ע"י צה"ל. אין צורך להגיש בקשות מיוחדות.

מתי אקבל את מענק המילואים?

מענק המילואים בגין שירות מילואים יכנסו ישירות לחשבון הבנק (המעודכן במערכת פרח) במהלך חודש אוגוסט\ספטמבר.

פרח