www.facebook.com
איזור אישי

תוספת מלגה למשרתי מילואים

תוספת מלגה למשרתי מילואים 

מענק בגובה 2,600 ש"ח למלגת פר"ח תוענק לחונכים אשר ביצעו 10 ימי שירות מילואים פעיל ומעלה במהלך התקופה שבין ה-15.07 ועד ה-14.07 בשנה העוקבת. 

 

*פורטל מילואים - הטבת מלגת פר"ח
 
  
 
מי זכאי למענק מילואים?

למענק בגין מילואים זכאים חונכים בפר"ח, אשר שירתו במהלך השנה 10 ימי מילואים פעילים ומעלה. חישוב ימי המילואים ה"שנתי" נעשה עבור התקופה שבין התאריכים 15/7 לשנה הנוכחית ועד ה- 14/7 לשנה העוקבת.

מה עליי לעשות כדי לקבל את המענק?

רשימת הזכאים למענק מועברת מדי שנה לפר"ח ע"י צה"ל. אין צורך להגיש בקשות מיוחדות.

מתי אקבל את מענק המילואים?

מענק המילואים בגין שירות מילואים יכנסו ישירות לחשבון הבנק (המעודכן במערכת פר"ח) במהלך חודש אוגוסט\ספטמבר.

פר