www.facebook.com
איזור אישי

חזון פר"ח

יעוד 
לאפשר את קיומן של עשרות אלפי חונכויות א-פורמאליות, רובן אישיות ומיעוטן קבוצתיות, שעיקרן בין סטודנטים (חונכים) לבין ילדים ובני נוער (חניכים) משכבות סוציו-אקונומיות מוחלשות לאורך שנת לימודים. מאמץ מרכזי יופנה לחניכים בגיל בית הספר היסודי. 

חונכויות אלו יזכו את החונכים במלגה, ויתקיימו בפריסה ארצית באזורי פריפריה חברתית וגיאוגרפית במגזרים השונים תוך שמירה על אפקטיביות ניהולית. כל זאת, במסגרת תקציבית מאושרת.
בתוקף המשימה פר"ח ייצר מסגרת מקצועית שתסייע לחונכים לממש את נכונותם וכישוריהם הטבעיים על מנת לקיים קשר איכותי ומשמעותי בינם ובין החניכים וכן לזהות את המשמעות האישית והחברתית הטמונה בפעילותם. מסגרת זו תתאפשר באמצעות מתן ליווי, הדרכה ותמיכה באתגרים עימם מתמודדים החונכים וכן באמצעות קיומן של שותפויות אסטרטגיות עם ות"ת, משרד החינוך, מה"ט, מוסדות אקדמיים, רשויות מקומיות והתאחדות הסטודנטים.

קוד ערכי
שליחות - הארגון ואנשיו פועלים מתוך בחירה ואמונה בעשיה, מחויבות ומסירות.
הזדמנות שווה - הארגון ייתן לעובדיו וחונכיו במגזרים השונים הזדמנות שווה להצטרף לפרוייקט בהתאם לאפשרויות הקיימות.
טוהר מידות - פר"ח פועל ביושר ובהגינות ומתחייב להקצות את מירב משאבי הארגון הכספיים לפעילות החונכות ובשקיפות מלאה על פי עקרונות מנהל תקין ותוך הימנעות ממצב של ניגוד אינטרסים.
מקצועיות - הארגון מקיים סטנדרטים גבוהים של חונכות, הדרכה וניהול.
צנעת הפרט - הארגון שומר על פרטיות הילדים המשפחה והחונכים.
רגישות תרבותית - הארגון יפעל תוך מודעות והתייחסות לערכים וצרכים שונים של קהילות ומגזרים שונים.
שיפור מתמיד - הארגון מקיים תהליכי למידה אישית וארגונית בדרגים השונים תוך בקרה עצמית והיזון חוזר.
תודעת שירות - הארגון ייתן את השירות הטוב ביותר לכל פונה באשר הוא.

פר