הקדמה:

פר"ח, תכנית הלאומית להשפעה חברתית,  נוסד בשנת 1974 במכון ויצמן למדע, כתכנית צנועה שהופעלה ע"י 12 מתנדבים, ובהמשך התפתח והפך למפעל החונכות האישית הגדול ביותר בארץ ובעולם. מידי שנה משתתפים בתוכנית כ– 24,000 אלף סטודנטים מכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל. התכנית העצימה עד כה למעלה ממיליון ילדים וילדות ומאות אלפי סטודנטים. היא מעניקה להם עזרה לימודית ורגשית, מטפחת בהם הערכה עצמית חיובית, ומסייעת להצלחה בלימודים ולמימוש הפוטנציאל הגלום בהם.

פר"ח שואף לבנות חוסן חברתי, לעודד עשייה חברתית בקרב הסטודנטים, לסייע בצמצום הפערים חברתיים והלימודיים בקרב ילדי ישראל וליצור ערבות הדדית בחברה הישראלית.

הערכים המובילים של פר"ח: 

 1. אישי - פר"ח שם דגש על הקשר האישי. הקשר האישי בין החונך לחניך יוצרים תהליך חונכות משמעותי.
 2. שייך – ההשתייכות לפר"ח מקנה כלים ומשפיעה לטווח ארוך הן על החניך והן על החונך.
 3. משפיע - פר"ח הוא ארגון גדול, בפריסה רחבה שזכה בפרסים על תרומתו לחברה

הישראלית לאורך שנים. השפעה מתקיימת הן ברמה הארצית והן ברמה הפרטנית בכל חונכות וחונכות.

תקנון התחרות:

 1. 1. כללי:

1.1. פר"ח חוגג השנה 50 שנים להווסדו ומכריז על תחרות נושאת פרסים (להלן: “התחרות”), שתתקיים באתר של פר"ח (להלן: “האתר”) https://www.perach.org.il/.

1.2. התחרות פתוחה לקהל הרחב ולסטודנטים, ממסודות הלימוד המוכרים ע"י המל"ג ופר"ח (להלן: “המשתתפים”). הפרסים הכספיים ינתנו לסטודנטים בלבד.

1.3. התחרות תחל ב- 10.03.2024 בשעה 09:00 ותסתיים ביום 31.03.2024 בשעה 23:59 (להלן “תקופת התחרות”), כמו כן, פר"ח שומר לעצמו את הזכות להאריך את תקופת התחרות בהודעה מסודרת מראש.

1.4. פר"ח רשאי להפסיק את התחרות ללא הודעת מוקדמת.

1.5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

1.6. השתתפות בתחרות מהווה הסכמה לתקנון.

1.7. בהשתתפות בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון התחרות וקבלת דיוור אלקטרוני מאת פר"ח, וכן פוטר את פר"ח מכל טענה, דרישה או תביעה קשורה, במישרין או בעקיפין, בלא יוצא מהכלל.

 1. 2. כללי התחרות:

2.1. התחרות תחל ב- 10.03.2024 בשעה 09:00 ותסתיים ביום 31.03.2024 בשעה 23:59, המשתתפים יתבקשו לשלוח עבודות העונות לבריף ולקונספט. כיצד משתתפים:

 באתר פר"ח ישנו קישור לצורך הרשמה והגשת ההצעה יחדיו.

 בטופס יש לצרף את עיצוב הלוגו והסבר קצר עליו לפי הקריטריונים הבאים:

 1. בלוגו חובה שיופיעו לוגו פר״ח ללא הסלוגן (מצורף) והמספר 50.
 2. ניתן להוסיף סלוגן (סיסמא) מתאימה ללוגו.
 3. יש להשתמש בצבעי המותג (סגול/ירוק/שחור – הערכים מצורפים) וניתן להוסיף צבע אחד נוסף.

20240214195927.624.JPG

 1. את הלוגו יש לבנות בגודל 500X 500 פיקסלים.
 2. את הלוגו יש לשלוח בפורמט svg או pdf
 3. על הלוגו להיות בקובץ איכותי לשימוש גם בגדלים גדולים (וקטורי)
 4. אין להשתמש בתמונות או צילומים בלוגו
 5. יש לצרף לשליחת הפרטים ועיצוב הסמל פיסקת הסבר בהיקף של עד 75 מילים.

אשר תתאר את תהליך העבודה ותנמק את הבחירות העיצוביות והמשמעות של האלמנטים שנכללו בעיצוב.

 1. ההצעה הזוכה תועבר בקבצים גרפיים פתוחים.

2.2. ההצבעה לתחרות תערך באמצעות ועדת שיפוט מטעם פר"ח, הכוללת פאנל שופטים פנמיים וחיצוניים.

2.3. לשלב הגמר יעלו 15 ההצעות המובילות.

 

2.4.      ועדת השיפוט בפר"ח תקבע מיהם הזוכים (חמישה זוכים במקומות הראשונים, בחירת הזוכה תיעשה על פי הרמה האמנותית של ההצעה וההתאמה למסרי פר"ח בהתאם לקריטריונים של:

 • תרגום מסרי פר"ח לשפה גרפית
 • יצירתיות
 • מקוריות וחדשנות

2.5. משתתף ששלח לוגו הינו אחראי מלא ובלעדי כי אין בהעלאת התמונה כדי להפר כל דין ו/או לפגוע בזכות צד ג’ כלשהו, לרבות לפי חוק איסור לשון הרע, חוק זכויות יוצרים וחוק הגנת הפרטיות.

2.6. שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, לרבות הזדהות לאדם אחר, הצבעה באמצעות משתמשים פיקטיביים, ביצוע מניפולציה ו/או ביצוע פרסומים פוגעניים לא רק שיפסול את השתתפותו של משתתף שיעשה כן, אלא גם יקנה זכות תביעה ישירה לפר"ח כלפיו, בנוסף לנפגעים האחרים ממעשיו.

2.7. בהשתתפות בתחרות מקנה המשתתף זכות שימוש בלתי חוזרת לפר"ח, לעשות שימוש בתמונה, בכל מדיה ובכל זמן, לרבות שימוש מסחרי וקידום.

2.8 העיצוב הזוכה יהווה בסיס לעיצוב הסופי שיתבצע על פי הערות ודרישות פר"ח (יתכנו שינויים והתאמות לפי הצורך).

 1. 3. פרסים:

3.1. המשתתפים הזוכים יקבלו הודעה במסר אישי ויתבקשו למסור פרטיהם לקבלת הפרס.

3.2. הפרס יחולק בטקס בו חלה חובת נוכחות של הזוכים.

3.3. ערכי הפרסים:

הפרס לזוכה במקום הראשון:  3,500 ₪

הפרס לזוכה במקום השני: 2,000 ₪ .

הפרסים לזוכים במקום השלישי-החמישי: 500 ₪ 

 

 1. 4. פטור מאחריות:

4.1. המשתתף מתחייב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי פר"ח, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, פרסיה ומימושם, ולא בכל הקשור לתמונות שהועלו לאתר התחרות על ידו או על ידי אחרים במסגרת התחרות ו/או לפרסומים שונים הקשורים לתחרות, לרבות אך לא רק, טענות ביחס להפרת זכויות יוצרים או זכויות מוסריות, פרסומי לשון הרע ופגיעה בפרטיות.

 

 1. 5. תנאים נוספים:

5.1. פר"ח רשאים להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה בהודעה מראש. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי התחרות כאמור.

5.2. פר"ח שומרים לעצמם את הזכות לעכב ו/או לבטל את פרסום הפרסים מכל סיבה שהוא מוצא לנכון, אשר יש בה על פי דין, לעכב ו/או לבטל את פרסום הפרסים.

5.3. פר"ח רשאים שלא למסור כל פרס למשתתף שזכה בתחרות תוך הפרת איזה מכללי תקנון התחרות ו/או ביצוע מעשה של מרמה, עבירה או חוסר תום לב, גם אם היה זוכה אף ללא מעשה כאמור.

5.4. ניתן לפנות לפר"ח בשאלות לכתובת giyusperah@gmail.com עד ליום סגירת התחרות- 1.4.24

5.5. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.

 להרשמה והגשת הלוגו המעוצב  לחצו כאן!

 

בהצלחה,

אלון גלרון

מנכ"ל פר"ח